Jednotlivá smlouva o úvěru

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:

Kreditech Česká republika s.r.o., IČ: 01561910, se sídlem: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod. sp. zn. oddíl C, vložka 233207
zastoupená Jakubem Škrabánkem, jednatelem
Telefonní číslo: +420 228 883 108
Adresa elektronické pošty: info@zaimo.cz
bankovní spojení: 3240521319/0800 Česká spořitelna, a.s.

(dále jen “Věřitel”)
a
jméno a příjmení
rodné číslo
bydliště
číslo občanského průkazu
číslo mobilního telefonu
adresa elektronické pošty
číslo bankovního účtu
(dále jen “Klient”)

tuto

JEDNOTLIVOU SMLOVU O ÚVĚRU č. ………… (dále také jako “JSU” nebo jen „smlouva“)

I. Úvod
1. Část obsahu této smlouvy je určen Rámcovou smlouvou o úvěru, ze dne ……. (dále jen „RSU“) a Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář“). Případná odchylná ujednání v JSU mají přednost před zněním RSU.
2. Ustanovení této smlouvy ve spojení s ustanoveními RSU a Formulářem ve svém souhrnu upravují práva a povinnosti smluvních stran týkající se poskytování úvěrů, v rozsahu jak je uvedeno v RSU a této smlouvě (dále jen „úvěr“). RSU a Formulář tvoří nedílný obsah této smlouvy.
3. Pojmy definované v RSU mají stejný význam i v této smlouvě.

 

II. Závazek smluvních stran a druh úvěru
Touto smlouvou se Věřitel zavazuje, že Klientovi poskytne na jeho požádání v souladu s RSU a v jeho prospěch úvěr ve výši ………….. Kč (slovy: …………….. korun českých), a Klient se zavazuje poskytnutý úvěr vrátit a zaplatit Věřiteli poplatky za poskytnutí úvěru a úroky, jak jsou uvedeny v této smlouvě a v RSU. Úvěr je poskytnut jako bezúčelný.

 

III. Doba trvání, celková výše a podmínky jeho čerpání
1. Celková výše úvěru činí …………Kč.
2. Doba splatnosti úvěru je ……… měsíců.
3. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi převodem na Bankovní účet Klienta, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím bezhotovostního převodu na Bankovní účet Klienta. Poskytnutím prostředků se rozumí připsání peněžních prostředků z Bankovního účtu Věřitele na Bankovní účet Klienta. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě (tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení podle článku 10.2 RSU) podle způsobu poskytnutí peněžních prostředků.

 

IV. Úrok, poplatek za poskytnutí úvěru
1. Poplatek za poskytnutí úvěru činí …..% z jistiny.
2. Úrok z úvěru činí 1 Kč.

3. RPSN činí …..
4. Případně Poplatek za prodloužení splatnosti je závislý na Době prodloužení splatnosti následovně:

 

V. Smluvní pokuta a další poplatky

1. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu, je povinen hradit Věřiteli zákonný úrok z prodlení.

2 .V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu z Jednotlivé smlouvy o úvěru, je povinen dále hradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z jistiny, maximálně však do  výše jistiny poskytnutého úvěru.

3. Při prodlení se splátkou o 30 dnů po datu splatnosti si věřitel vyhrazuje právo oznámit záležitost registru dlužníků.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření dle 11.2 RSU.
2. Klient prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním nabídky této smlouvy, RSU a Formulářem a všemi informaci tam uvedenými v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy a s jejich obsahem souhlasí. Klient dále prohlašuje, že byl informován o právu na odstoupení od smlouvy (vč. poskytnutí formuláře pro odstoupení od této smlouvy), jakož i o postupu v případě ukončení smluvního vztahu a právu Věřitele na náhradu vzniklých nákladů.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena v souladu s čl. 5.1, 10 a 2.6 RSU v písemné formě, neboť byla uzavřena právním jednání učiněným elektronickými prostředky komunikace na dálku umožňujícími zachycení obsahu této smlouvy a určení jednající osoby.

Vyhledávání

TV reklama

Sociální sítě

Druhy půjček

Kontakty