Jednotlivá smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru
1. Smluvní strany
Věřitel Kreditech Česká republika s.r.o.
Adresa sídla Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO 01561910
Telefon +420 228 883 108
E-mail info@zaimo.cz
Adresa internetových stránek www.zaimo.cz

Klient
Rodné číslo
Bydliště
Číslo občanského průkazu
Číslo mobilního telefonu
Adresa elektronické pošty
Číslo bankovního účtu

2. Základní ujednání
Touto smlouvou o úvěru se věřitel zavazuje, že poskytne klientovi peněžní prostředky (úvěr) v částce uvedené níže a klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky věřiteli vrátit v dohodnutých splátkách a zaplatit věřiteli poplatky za poskytnutí úvěru a úroky uvedené v této smlouvě o úvěru, to vše v souladu s touto smlouvou o úvěru a Rámcovou smlouvou o úvěru, která je její nedílnou součástí.
Druh spotřebitelského úvěru Rychlý on-line úvěr, bezúčelový.
Celková výše spotřebitelského úvěru
Celková částka poskytnutá v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr……. Kč

Podmínky čerpání: To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Převod na bankovní účet klienta do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy o úvěru.
Klient je oprávněn použít peněžní prostředky z úvěru na jakýkoliv účel.
Doba trvání spotřebitelského úvěru a celkový počet pravidelných měsíčních splátek: ……. měsíců
Splácení úvěru, splatnost a rozložení splátek

Výše jednotlivé měsíční splátky:

První splátka je splatná dne:

Klient uhradí úvěr v měsíčních splátkách
vkladem na následující bankovní účet:
3240521319/0800
Klient je povinen při platbě uvádět jako variabilní symbol své rodné číslo.

Následující splátky jsou splatné vždy … dne v měsíci nebo dne následujícího
Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit: To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky, poplatek z úvěru a případné další náklady související s Vaším úvěrem.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba

1 Kč
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

RPSN je vypočtena k datu s tím, že úvěr bude čerpán jednorázově při úrokové sazbě, výši poplatků a za podmínek stanovených v této smlouvě.
Související náklady Pouze náklady na služby poskytované třetími stranami, jako jsou náklady na odeslání SMS definované provozovatelem nebo v některých případech náklady na bankovní převod stanovené zákazníkovou bankou.
Poplatek za poskytnutí úvěru

Sankce v případě opožděných plateb a zesplatnění úvěru při prodlení s úhradou V případě prodlení klienta se splácením dluhu z této úvěrové smlouvy může věřitel požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným nařízením vlády. V případě prodlení klienta se splácením dluhu z této úvěrové smlouvy je klient povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu. V případě, že bude klient v prodlení se splacením dluhu, je povinen hradit věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši. V případě, že bude klient v prodlení se splacením dluhu ze smlouvy o úvěru, je povinen dále hradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z jistiny, maximálně však do výše jistiny poskytnutého úvěru.

V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou jedné splátky po dobu delší než 32 dní po termínu splatnosti, stávají se automaticky následujícím dnem okamžitě splatnými veškeré doposud nesplacené splátky úvěru a další závazky klienta vůči věřiteli z úvěrové smlouvy a věřitel je oprávněn požadovat po klientovi okamžité splacení celé dlužné částky.

4. Dodatečné informace, další práva a povinnosti smluvních stran

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Klient může od smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to písemně zasláním odstoupení na adresu věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli nejpozději v poslední den lhůty.
Došlo-li k odstoupení, je klient povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru. V tomto případě není klient povinen zaplatit věřiteli Úrok z úvěru ani Poplatky za poskytnutí úvěru. V případě odstoupení klienta od smlouvy o úvěru nemá věřitel právo požadovat po klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy].
Věřitel je oprávněn úvěr zesplatnit a požadovat okamžité splacení celé dlužné částky z úvěrové smlouvy v případě, že
– klient poruší některou povinnost ze smlouvy o úvěru;
– bylo zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo insolvenční řízení ohledně klienta nebo jeho majetku;
– klient uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé či neúplné údaje.
V těchto případech je také věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru. Odstoupením není dotčeno právo věřitele na úhradu veškerých pohledávek za klientem v rozsahu založeném smlouvou o úvěru.

Právo věřitele na odstoupení od smlouvy a zesplatnění úvěru
V těchto případech je také věřitel oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru. Odstoupením není dotčeno právo věřitele na úhradu veškerých pohledávek za klientem v rozsahu založeném smlouvou o úvěru.

Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo z části

Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má klient právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru, zejména úroku a poplatku za poskytnutí úvěru.
Věřitel má právo požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Celková výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než 1 rok, nesmí výše náhrady přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii této smlouvy.

Řešení sporů

Případný spor mezi věřitelem a klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh klienta.

Orgán dozoru:

Příslušným orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru je Česká národní banka.

5. Splátkový kalendář

Splátka č. Datum splatnosti Poplatky Celková částka

6. Závěrečná ujednání
Uzavřením této smlouvy o úvěru klient vyjadřuje souhlas také s Rámcovou smlouvou o úvěru, která mu byla poskytnuta spolu s návrhem této smlouvy o úvěru a jako příloha tvoří její nedílnou součást. Ujednání a informace v této smlouvě o úvěru mají přednost před ujednáními v Rámcové smlouvě o úvěru, pokud by s nimi byly v rozporu.
Nedílnou součástí této smlouvy o úvěru jsou i Souhlas se zpracováním osobních údajů NRKI a Zásady ochrany osobních údajů a soukromí, a to ve znění odsouhlaseném klientem.
Klient prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami této smlouvy, Rámcové smlouvy o úvěru, Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí a se Souhlasem se zpracováním osobních údajů NRKI a veškerá ujednání jsou mu srozumitelná. Klient nežádá další vysvětlení od věřitele.

Klient prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje ohledně jeho osoby jsou úplné a pravdivé.