Pojistná událost

Nahodilá skutečnost označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.