Rámcová smlouva o úvěru

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:
Kreditech Česká republika s.r.o., IČ: 01561910, se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, PSČ: 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod. sp. zn. C 233207
zastoupená Jakubem Škrabánkem, jednatelem
telefonní číslo: +420 228 883 108
adresa elektronické pošty: info@zaimo.cz
bankovní spojení:
3240521319/0800 Česká spořitelna
(dále jen „Věřitel”)
a
jméno a příjmení: {firstname} {lastname}
rodné číslo: {SSN}
bydliště: {street street_no}, {postal_code} {city}
číslo občanského průkazu: {id_number}
číslo mobilního telefonu: {mobile_number}
adresa elektronické pošty: {email}
číslo bankovního účtu: {account_number}
(dále jen „Klient”)
tuto
RÁMCOVOU SMLOUVU O ÚVĚRU (dále jen „Rámcová smlouva o úvěru“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tato Rámcová smlouva o úvěru upravuje podrobněji podmínky Jednotlivých smluv o úvěru uzavíraných mezi Věřitelem a Klientem na základě jednotlivých žádostí Klienta o poskytnutí úvěru a související právní vztahy.
1.2. Uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru mezi Věřitelem a Klientem Klient vyjadřuje souhlas s touto Rámcovou smlouvou o úvěru a ustanovení této Rámcové smlouvy o úvěru se stávají nedílnou součástí příslušné Jednotlivé smlouvy o úvěru. Ujednání v Jednotlivé smlouvě o úvěru mají přednost před ujednáními v Rámcové smlouvě o úvěru.
1.3. Působnost ustanovení dohodnutých v této Rámcové smlouvě o úvěru mohou strany vyloučit pouze případnou zvláštní dohodou učiněnou v písemné formě.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ
2.1. Všechny pojmy s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v tomto článku nebo v této Rámcové smlouvě o úvěru.
2.2. Adresou elektronické pošty Klienta se rozumí adresa elektronické pošty Klienta uvedená v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.
2.3. Adresou elektronické pošty Věřitele se rozumí adresa elektronické pošty Věřitele uvedená v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Věřitel je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.
2.4. Adresou Klienta se rozumí adresa bydliště (adresa trvalého pobytu) Klienta uvedená v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu, pokud se jedná o faktické místo bydliště Klienta. Má-li Klient adresu faktického místa bydliště odlišnou od adresy trvalého pobytu registrované dle příslušných právních předpisů o evidenci obyvatel (tj. adresu místa trvalého pobytu uvedenou v občanském průkazu nebo jiném průkazu totožnosti Klienta), je povinen uvést jak adresu faktického místa bydliště, tak i adresu trvalého pobytu.
2.5. Bankovním účtem Klienta se rozumí bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu, ze kterého Klient hradí Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu a na který je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr dle Rámcové smlouvy o úvěru a dle Jednotlivé smlouvy o úvěru.
2.6. Bankovním účtem Věřitele se rozumí bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu (nebo jiný účet, jež bude Věřitelem písemně oznámen Klientovi), na který Klient hradí Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu, splácí úvěr a ze kterého je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr.
2.7. Formulářem se rozumí formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 2 zákona o spotřebitelském úvěru.
2.8. ID Klienta se rozumí jedinečné údaje přidělené Věřitelem Klientovi za účelem označení Klienta.
2.9. Identifikací se rozumí identifikace Klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění před uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru. Identifikaci na dálku lze provést tak, že Klient (i) zašle Věřiteli kopie dvou průkazů totožnosti, z nichž lze zjistit identifikační údaje, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, a kopii výpisu z Bankovního účtu Klienta (bez uvedení zůstatku) a (ii) provede úhradu Odměny za vytvoření Uživatelského účtu z Bankovního účtu Klienta. Identifikaci lze provést také za fyzické přítomnosti Klienta nebo případně prostřednictvím notáře nebo krajského či obecního úřadu ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění.
2.10. Internetovými stránkami Věřitele se rozumí webová stránka věřitele umístěná na internetové adrese www.zaimo.cz.
2.11. Jednotlivou smlouvou o úvěru se rozumí smlouva o úvěru uzavřená mezi Věřitelem a Klientem jako dlužníkem na základě žádosti Klientam postupem podle této Rámcové smlouvy o úvěru a řídící se podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě o úvěru, příp. ve zvláštní dohodě dle čl. 1.3. výše.
2.12. Odměnou za vytvoření Uživatelského účtu se rozumí jednorázová odměna Věřitele za vytvoření Uživatelského účtu; úhrada Odměny za vytvoření Uživatelského účtu slouží zejména k potvrzení a ověření údajů Klienta uvedených v Uživatelském účtu.
2.13. Telefonním číslem Klienta se rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit.
2.14. Telefonním číslem Věřitele se rozumí číslo mobilního telefonu Věřitele provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Věřitel je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit.
2.15. Uživatelským jménem a Heslem se rozumí jedinečné přístupové údaje Klienta vyžadované k (i) úplnému zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Klienta k Uživatelskému účtu, (ii) označení Klienta jako subjektu, který učinil právní jednání (označovací funkce), (iii) potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a (iv) ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).
2.16. Uživatelským účtem se rozumí prostředí na Internetových stránkách Věřitele přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých údajů.
2.17. Variabilním symbolem se rozumí rodné číslo Klienta (bez lomítka), pod kterým bude Klient hradit své dluhy na Bankovní účet Věřitele, nebo jiný variabilní symbol písemně sdělený Věřitelem Klientovi.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET KLIENTA
3.1. Na základě registrace Klienta provedené na Internetových stránkách Věřitele může Klient přistupovat do svého Uživatelského účtu. Z Uživatelského účtu může Klient zejména provádět správu svých údajů.
3.2. Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci Klienta na Internetových stránkách Věřitele (vyplnění požadovaných údajů). K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je vyžadováno:
(i) zadání přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla zaslaných Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta a na Telefonní číslo Klienta,
(ii) uhrazení Odměny za vytvoření Uživatelského účtu způsobem sjednaným v čl. 3.6 této Rámcové smlouvy o úvěru,
(iii) uzavřít tuto Rámcovou smlouvu o úvěru, a dále
(iv) poskytnout součinnosti při Identifikací, tj. zaslat Věřiteli doklady umožňující ověřit totožnost Klienta a ověřit existenci Bankovního účtu Klienta, v případech, kdy je Identifikace ze strany Věřitele požadována.
3.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu, vč. ID Klienta a chránit je před zpřístupněním jakékoliv třetí osobě a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.
3.4. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Klientovi je vůči Věřiteli účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Věřitelem považovány za správné, což Klient bere na vědomí.
3.5. Poskytovatel může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z Jednotlivé smlouvy o úvěru nebo z této Rámcové smlouvy o úvěru. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Věřitele, popř. třetích osob.
3.6. Za vytvoření Uživatelského účtu se Klient zavazuje uhradit Věřiteli odměnu ve výši 1,- Kč. Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu je Klient povinen Věřiteli uhradit bezhotovostně výhradně z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Věřitele, a to pod Variabilním symbolem. Tímto postupem Klient potvrzuje, že se s Rámcovou smlouvou o úvěru seznámil a že s jejím zněním souhlasí.

4. OBSAH JEDNOTLIVÉ SMLOUVY ÚVĚRU A NÁKLADY NA ÚVĚR
4.1. Jednotlivou smlouvou o úvěru se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce uvedené v Jednotlivé smlouvě o úvěru, Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky Věřiteli vrátit v dohodnutých splátkách a zaplatit Věřiteli poplatky za poskytnutí úvěru, úroky a případné další náklady na poskytnutí úvěru stanovené v Jednotlivé smlouvě o úvěru nebo v této Rámcové smlouvě o úvěru.
4.2. Za sjednání závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky Klientovi sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za poskytnutí úvěru”) ve výši určené v Jednotlivé smlouvě o úvěru.
4.3. Za dobu od poskytnutí peněžních prostředků Věřitelem v souladu s Jednotlivou smlouvou o úvěru do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ve sjednané celkové výši 1,- Kč (dále jen „Úrok z úvěru“). Platba Úroku z úvěru je zahrnuta v platbě Poplatku za poskytnutí úvěru.
4.4. Poplatek za poskytnutí úvěru a další platby budou hrazeny spolu s poskytnutými peněžními prostředky v jednotlivých splátkách podle Jednotlivé smlouvy o úvěru, není-li v Jednotlivé smlouvě o úvěru stanoveno jinak.

5. UZAVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SMLUV ÚVĚRU
5.1. Pro uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru může být na žádost Klienta používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Jednotlivou smlouvu o úvěru bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru a potvrzuje, že mu byly ze strany Věřitele sděleny všechny informace s tímto související a nepožaduje další vysvětlení.
5.2. Jednotlivé smlouvy o úvěru mohou být uzavírány distančně prostřednictvím formuláře pro uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu. Mezi stranami dojde k distančnímu zaslání návrhu na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru a k distančnímu přijetí tohoto návrhu, a to za podmínek níže sjednaných.
5.3. Žádost o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen „Žádost”) činí Klient vůči Věřiteli a v Žádosti uvede zejména částku požadované výše úvěru a požadovanou dobu splatnosti úvěru.
5.4. Klient je oprávněn žádat o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru pouze v případě, že nemá žádné neuhrazené splatné dluhy, má pravidelný příjem, proti Klientovi nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo nebylo rozhodnuto o úpadku Klienta a proti Klientovi nebyla nařízena exekuce či výkon rozhodnutí. Žádostí o poskytnutí úvěru Klient potvrzuje, že tyto podmínky splňuje. Klient zároveň podáním Žádosti o úvěr potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění. V opačném případě je povinen Věřitele o této skutečnosti informovat.
5.5. Věřitel před uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru s odbornou péčí posoudí schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných i od Klienta a umístěných v Uživatelském účtu a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta. Klient potvrzuje, že za tímto účelem poskytl Věřiteli přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, Věřitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.
5.6. V případě, že Klient žádá o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru prostřednictvím formuláře pro uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu, probíhá uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru níže uvedeným způsobem dle této Rámcové smlouvy o úvěru:
5.6.1. Klient činí Žádost prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu. Klient v Žádosti činěné prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu uvede zejména požadovanou výši jistiny úvěru v Kč a dobu splatnosti úvěru.
5.6.2. Věřitel je na základě Žádosti oprávněn učinit návrh na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen „Návrh”), a to prostřednictvím Uživatelského účtu. Věřitel v Návrhu uvede zejména výši jistiny úvěru v Kč, dobu splatnosti úvěru a počet a splatnost jednotlivých splátek.
5.6.3. Klient je oprávněn přijmout Návrh (dále jen „Přijetí”) odesláním Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu. Klient je povinen doručit Věřiteli Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu do 7 dnů po obdržení Návrhu. Není-li Návrh přijat Klientem včas, Návrh zaniká, přičemž Věřitel může Klienta informovat o tom, že došlo k zániku Návrhu.
5.6.4. Jednotlivá smlouva o úvěru je uzavřena okamžikem, kdy včasné Přijetí dojde Věřiteli.
5.7. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi převodem na Bankovní účet Klienta, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru prostřednictvím bezhotovostního převodu na Bankovní účet Klienta, není-li uveden jiný způsob. Poskytnutím prostředků se rozumí připsání peněžních prostředků z Bankovního účtu Věřitele na Bankovní účet Klienta. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě (tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení podle článku 7.6. Rámcové smlouvy o úvěru) podle způsobu poskytnutí peněžních prostředků.
5.8. Věřitel není povinen na základě Žádosti Klienta učinit Návrh ani uzavřít Jednotlivou smlouvu o úvěru. Pokud Klient odmítne Identifikaci v případech požadovaných Věřitelem, je Věřitel oprávněn odmítnout uzavření jakékoliv smlouvy.

6. SPLATNOST ÚVĚRU A PODMÍNKY SPLÁCENÍ
6.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit v době splatnosti sjednané v Jednotlivé smlouvě o úvěru a ve splátkách tam stanovených. Klient je povinen dodržovat sjednanou výši a termíny splatnosti splátek úvěru.
6.2. Poskytnuté peněžní prostředky a další náklady je Klient povinen Věřiteli hradit bezhotovostním převodem na Bankovní účet Věřitele.
6.3. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Věřitele s uvedeným Variabilním symbolem. Klient bere na vědomí, že je povinen při platbě uvádět přidělený Variabilní symbol, neboť v opačném případě nebude možné platbu identifikovat a splátka úvěru může být považována za neuhrazenou.
6.4. Klient a Věřitel se mohou dohodnout na odložení splatnosti jedné nebo více splátek úvěru a podmínkách tohoto odkladu. Na základě písemné žádosti Klienta může Věřitel povolit odklad splatnosti jedné nebo více splátek nebo jejich výši dočasně snížit. Klient bere na vědomí, že se změnou splatnosti či výše splátek se mění výše RPSN.
6.5. Klient je povinen Věřitele o svém záměru splatit úvěr zcela nebo zčásti předčasně mimořádnou splátkou předem písemně informovat. Neoznámí-li Klient Věřiteli svůj úmysl splatit úvěr nebo jeho část předem, bude mimořádná splátka započtena na běžné měsíční splátky úvěru a další dlužné částky z Jednotlivé smlouvy o úvěru, a to vždy k datu jejich splatnosti.
6.6. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele vůči Klientovi, budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v následujícím pořadí: 1. smluvní pokuty, 2. úroky z prodlení, 3. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 4. úroky z úvěru, 5. poplatky za poskytnutí úvěru, 6. jistina úvěru.

7. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ
7.1. Tato Rámcová smlouva o úvěru je uzavřena na dobu neurčitou.
7.2. Změnou této Rámcové smlouvy o úvěru nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění této Rámcové smlouvy o úvěru.
7.3. Věřitel je oprávněn úvěr zesplatnit a požadovat okamžité splacení celé dlužné částky z Jednotlivé úvěrové smlouvy v případě, že
– Klient poruší některou povinnost z Jednotlivé smlouvy o úvěru nebo Rámcové smlouvy o úvěru;
– bylo zahájeno exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo insolvenční řízení ohledně Klienta nebo jeho majetku;
– Klient uvedl v Žádosti o úvěr nepravdivé či neúplné údaje.
V těchto případech je také Věřitel oprávněn odstoupit od Jednotlivé smlouvy o úvěru. Odstoupením není dotčeno právo Věřitele na úhradu veškerých pohledávek za Klientem v rozsahu založeném Jednotlivou smlouvou o úvěru.
7.4. Klient může od Jednotlivé smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru. Od Jednotlivé smlouvy o úvěru lze odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu sídla Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je povinen odstoupení podepsat.
7.5. V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá smluvní strana oprávněna se domáhat nároků soudní cestou.

8. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE OHLEDNĚ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
8.1. V souladu se zákonem č 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru”), Věřitel tímto Klientovi vedle informací již poskytnutých v Jednotlivé smlouvě o úvěru a v této Rámcové úvěrové smlouvě poskytuje níže uvedené doplňující informace:
(i) Věřitel poskytuje Klientovi bezúčelový spotřebitelský úvěr ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru na základě Jednotlivé smlouvy o úvěru a této Rámcové smlouvy o úvěru, přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský úvěr. Úvěr poskytnutý dle Jednotlivé smlouvy o úvěru není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.
(ii) Doba trvání úvěru a celková výše úvěru (tj. souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici) jsou uvedeny v Jednotlivé smlouvě o úvěru;
(iii) Výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v čl. 4.3. této Rámcové smlouvy o úvěru, úroková sazba je pevná a v průběhu doby trvání úvěru se nemění.
(iv) Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o spotřebitelském úvěru, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření Jednotlivé smlouvy úvěru a dále Formulář (dále je „Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru“) budou Věřitelem na základě Žádosti Klienta vyhotoveny a vystaveny v Uživatelském účtu Klienta nejpozději v okamžik učiněného Návrhu ze strany Věřitele. Klient je povinen se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámit před učiněním Přijetím ze strany Klienta. Učiněním Přijetí Klient potvrzuje, že se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámil, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi.
(v) Výše, počet a četnost plateb, jež má Klient provést je uvedena v Jednotlivé smlouvě o úvěru, způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám je uveden v čl. 6.6. této Rámcové smlouvy o úvěru.
(vi) Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady s tím, že, pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr), je-li zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání. Tento výpis může být poskytnut elektronickou formou prostřednictvím Uživatelského účtu Klienta nebo na Adresu elektronické pošty Klienta.
(vii) Úrok je splácen spolu s jistinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v Jednotlivé smlouvě o úvěru; soupis a výše poplatků je uveden v Jednotlivé smlouvě o úvěru;
(viii) Výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je stanovena příslušným nařízením vlády; dalšími důsledky vyplývajícími z prodlení Klienta je povinnost Klienta hradit Věřiteli smluvní pokutu dle Jednotlivé smlouvy o úvěru a této Rámcové smlouvy o úvěru, souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč;
(ix) Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují;
(x) Úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou, požadavek na pojištění některé ze stran není dán.
(xi) Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.
(xii) Příslušným orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru je Česká národní banka.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ
9.1. Ochrana osobních údajů je upravena především Zásadami ochrany osobních údajů a soukromí, které tvoří nedílnou součást Jednotlivé smlouvy o úvěru.
9.2. S ohledem na aktivní a pasivní povinnosti, které pro Věřitele vyplývají z příslušných právních předpisů a vzhledem k obchodnímu modelu Věřitele, je pro plnění Jednotlivé smlouvy o úvěru nezbytné zpracovávat Klientem poskytnuté osobní údaje pro účely správy, kontroly a zlepšování produktů a služeb Věřitele.
9.3. Podle druhu zpracovávaného dokumentu nebo informace budou Klientem poskytnuté osobní údaje uchovávány výhradně po dobu umožněnou příslušnými právními předpisy s přihlédnutím k promlčecí lhůtě.
9.4. Klient jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává výslovný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Věřitele a k pořízení kopie cestovního dokladu podle § 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění.

10. DORUČOVÁNÍ
10.1. Není-li dohodnuto v této Rámcové smlouvě o úvěru jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena prostřednictvím Uživatelského účtu, osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na Adresu Klienta nebo adresu sídla Věřitele nebo elektronicky na Adresu elektronické pošty Klienta a Věřitele.
10.2. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
10.3. V případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu je zpráva doručena zpřístupněním této zprávy Klientovi v Uživatelském účtu. Klient bere na vědomí, že by měl provádět pravidelnou kontrolu svého Uživatelského účtu v období, kdy má s Věřitelem uzavřenou Jednotlivou smlouvu o úvěru.
10.4. V případě doručování osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva doručena okamžikem doručení adresátu.
10.5. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. k) zákona o spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z Jednotlivé smlouvy o úvěru a z této Rámcové smlouvy o úvěru.
10.6. Strany dále prohlašují, že za písemné právní jednání považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle této Rámcové smlouvy o úvěru, jeho obsah je zachycen a je určena osoba, která právní jednání učinila.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ, ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK
11.1. Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla. Stížnost vyřídí některý z vedoucích pracovníků Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem.
11.2. Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká národní banka.
11.3. Právní vztah mezi účastníky Rámcové smlouvy o úvěru a Jednotlivé smlouvy o úvěru se řídí právem České republiky.
11.4. Případné spory z této Rámcové smlouvy o úvěru a Jednotlivých smluv o úvěru bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud České Republiky. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění.
11.5. Věřitel bude se souhlasem Klienta komunikovat s Klientem během trvání Jednotlivé smlouvy o úvěru a poskytovat mu další informace v českém jazyce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Klient souhlasí s tím, že Věřitel je oprávněn postoupit své pohledávky za Klientem na třetí osobu.
12.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Rámcové smlouvy o úvěru, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
12.3. Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Rámcové smlouvy o úvěru, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato Rámcová smlouva o úvěru i Jednotlivá smlouva o úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby. Klient prohlašuje, že je svéprávnou osobou starší 18 let, která je občanem České republiky, má místo trvalého pobytu v České republice, a která jako Klient písemně uzavřela s Věřitelem Jednotlivou smlouvu o úvěru nebo tuto Rámcovou smlouvu o úvěru.
12.4. Klient a Věřitel vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Rámcovou smlouvou o úvěru nebo Jednotlivou smlouvou o úvěru.
12.5. Jednotlivá smlouva o úvěru a tato Rámcová smlouva o úvěru jsou po svém uzavření Věřitelem archivovány a jsou Klientovi kdykoliv přístupné mj. také v Uživatelském účtu Klienta. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání této Rámcové smlouvy o úvěru na svou žádost text této Rámcové smlouvy o úvěru nebo Jednotlivé smlouvy o úvěru v listinné podobě.
12.6. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Rámcové smlouvě o úvěru. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této Rámcové smlouvy o úvěru, Jednotlivé smlouvy o úvěru nebo při čerpání úvěru, může dopustit trestného činu úvěrového podvodu.
12.7. Účastníci této Rámcové smlouvy o úvěru si její obsah přečetli a souhlasí s ním.