Akontace

Platba předem, zpravidla následovaná úvěrem. Používaná hlavně ve spojitosti s leasingem nebo spotřebitelským úvěrem.

Anuita

Platba o neměnné výši, která je po sjednané období pravidelně hrazena.

Aval

Aval, neboli směnečný rukojmí, je osoba uvedená na líci směnky. Z tohoto titulu přebírá zodpovědnost za splacení směnky, pokud tak neučiní výstavce směnky.

Bankomat

Bankomat je automatizovaný výplatní přístroj sloužící k výběru hotovosti prostřednictvím kreditní karty, zjištění aktuálního zůstatku na bankovním účtu nebo provedení příkazu k úhradě.

Běžný účet

Peněžní účet vedený bankou používaný především k usnadnění hotovostního a bezhotovostního platebního styku.

Bonita

Vlastnost vyjadřující důvěryhodnost ekonomického subjektu ve finančních vztazích a jeho schopnost dostát svým závazkům.

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je transakce, při které jsou peněžní prostředky přesunuty z úvěrového účtu na běžný účet dlužníka, případně je provedena platba přímo z úvěrového účtu.

Datum splatnosti

Datum, do kterého má subjekt právního vztahu uhradit své finanční závazky vůči protistraně buď v plné, nebo předem sjednané výši.

Degresivní splácení

Režim postupného splácení finančních závazků, při kterém se jednotlivé splátky postupně snižují. Umožňuje tak uhradit větší část dlužné částky na začátku splácení.