Akontace

Platba předem, zpravidla následovaná úvěrem. Používaná hlavně ve spojitosti s leasingem nebo spotřebitelským úvěrem.

Anuita

Platba o neměnné výši, která je po sjednané období pravidelně hrazena.

Aval

Aval, neboli směnečný rukojmí, je osoba uvedená na líci směnky. Z tohoto titulu přebírá zodpovědnost za splacení směnky, pokud tak neučiní výstavce směnky.

Bankomat

Bankomat je automatizovaný výplatní přístroj sloužící k výběru hotovosti prostřednictvím kreditní karty, zjištění aktuálního zůstatku na bankovním účtu nebo provedení příkazu k úhradě.

Běžný účet

Peněžní účet vedený bankou používaný především k usnadnění hotovostního a bezhotovostního platebního styku.

Bonita

Vlastnost vyjadřující důvěryhodnost ekonomického subjektu ve finančních vztazích a jeho schopnost dostát svým závazkům.

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je transakce, při které jsou peněžní prostředky přesunuty z úvěrového účtu na běžný účet dlužníka, případně je provedena platba přímo z úvěrového účtu.

Datum splatnosti

Datum, do kterého má subjekt právního vztahu uhradit své finanční závazky vůči protistraně buď v plné, nebo předem sjednané výši.

Degresivní splácení

Režim postupného splácení finančních závazků, při kterém se jednotlivé splátky postupně snižují. Umožňuje tak uhradit větší část dlužné částky na začátku splácení.

Vyhledávání

TV reklama

Sociální sítě

Druhy půjček

Kontakty