Smluvní pokuta

Forma zajištění závazku. Pokud jedna strana nesplní povinnosti plynoucí ze smlouvy, připadá druhé straně nárok na dodatečné plnění.