Úvěrové riziko a další typy finančních rizik

Druhy rizikÚvěrové riziko se dá definovat jako „je riziko ztráty ze selhání (default) partnera (dlužníka) tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu. Tyto závazky vznikají z úvěrových, obchodních a investičních aktivit, z platebního styku a vypořádání cenných papírů při obchodování na vlastní i cizí účet (tj. při působení subjektu jako agenta ve jménu klientů).“ (Jílek, 2 000). Jakkoliv se definice úvěrového rizika může zdát jasná a detailní, přesně ho změřit je poměrně obtížné. Mnoho faktorů a v různé míře ovlivňuje úvěrové riziko věřitele, tedy toho, kdo půjčku poskytuje.  Úvěrové riziko lze dělit na riziko systematické a nesystematické. 

  ….

Riziko systematické a nesystematické

Systematické riziko je takové, které má vliv na všechny a vyplývá z celkového ekonomického vývoje na daném trhu. Dotýká se tak všech finančních instrumentů, tzn. úvěrů, stejně jako hypoték nebo akcií. Jakákoliv změna tak ovlivní vývoj na trhu jako celku. Pokud například dojde k velké finanční krizi, jakékoliv opatření, které vláda nebo centrální banka podniknou (peněžní a rozpočtová politika), se dotkne všech oblastí podnikatelské činnost a všech jednotek na trhu. V ekonomické hantýrce bychom řekli, že změna postihla všechna aktiva v daném portfoliu. Toto riziko se nedá předem předpovědět a nelze se mu tak úplně vyhnout. Z toho vyplývá, že se mu rovněž můžeme stěží bránit.

Nesystematické riziko se také nazývá jako riziko jedinečné. Na rozdíl od systematického se dotýká pouze malého počtu aktiv nebo subjektů. Je to tedy riziko jednotlivých firem a jejich podnikatelských kroků. Na celkovém ekonomickém vývoji trhu jsou tak tato rizika nezávislá. Kupříkladu se může jednat o riziko spojené se vstupem nového konkurenta, s novými inovacemi v oboru, které ohrožují stávající podnikání, s poruchami výrobních zařízení nebo s odchodem zaměstnanců firmy.

Systémy pro výpočet úvěrového rizika nejčastěji pracují s rizikem známým jako riziko nesplacení úvěru. Při analýze tohoto rizika se klade hlavní důraz na to, zda je dlužník schopný dostát svým závazkům řádně, včas a podle podmínek smlouvy. Pro každý případ se tak zpracovává individuální hodnocení založené na úvěrové historii, majetkových a finančních poměrech jednotlivce nebo společnosti.

Samozřejmě každé riziko lze analyzovat, měřit, hodnotit a pracovat s ním. Rizikům se dá čelit v různé míře, dělíme je tak na ta ovlivnitelná, částečně ovlivnitelná a neovlivnitelná.

Další typy rizik

Existuje řada dalších rizik, s kterými se ve světě financí můžeme setkat. Operuje se s nimi zvláště na trzích akcií a dluhopisů.

Politické riziko a riziko regionu: vyplývá z rizika, že daná země nebude schopná splácet své finanční závazky, ke kterým se uvázala. Bývá spojené se změnou vývoje ekonomiky v důsledku měnové politiky centrální banky, fiskální politiky vlády či externích vlivů. Rovněž mezinárodní politika vedoucích představitelů daného státu nebo vlády může zapříčinit negativní vývoj na daném finančním trhu. Dotýká se hlavně kurzu cenných papírů, úrokových sazeb, měnových kurzů. Častěji se vyskytuje u rozvojových zemí.

Měnové riziko: spočívá ve změnách měnových kurzů a s nimi spojenými ohroženími. Například se může rapidně změnit hodnota celé investice, pokud dojde k zhodnocení nebo znehodnocení dané měny. Dotýká se všech finančních instrumentů, které jsou denominované v jiné než domácí měně.

Úrokové riziko: pokud se mění hodnota dané investice v důsledku pohybu úrokových měr. Zejména se o něm hovoří v souvislosti s dluhopisy. Změny se mohou týkat jak krátkodobých sazeb, které stanovuje centrální banka, tak těch dlouhodobých, které ovlivňuje např. hospodářská politika vlády nebo externí vlivy.

Mimo zmíněné typy rizik se setkáváme ještě s riziky odvětví, likvidity, protistrany, portfolio managementu, komoditním, operačním či akciovým rizikem. Pro běžného občana samozřejmě není nutné znát všechny definice, ale pokud se rozhodneme investovat například do akcií nebo nakoupit státní dluhopisy, hodí se mít obecný přehled, co se s nimi může dít. Více najdete například v knize Finanční rizika Josefa Jílka nebo na webu České národní banky.

 

Zdroje:

Jílek, J. Finanční rizika. Grada Publishing, 2000

Česká národní banka: Slovník pojmů na https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/f.html